Käyttöehdot

Artikla 1 - Määritelmät

Näissä olosuhteissa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

Harkinta-aika: aika, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;

Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei harjoita ammattia tai liiketoimintaa ja joka tekee etäsopimuksen yrittäjän kanssa;

Päivä: kalenteripäivä;

Kestotapahtuma: etäsopimus, joka liittyy sarjaan tuotteita ja/tai palveluita, joiden toimitus- ja/tai ostovelvoite jakautuu ajalle;

Kestävä tietoväline: mikä tahansa keino, jonka avulla kuluttaja tai yrittäjä voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettua tietoa tavalla, joka mahdollistaa tallennetun tiedon myöhemmin kuulemisen ja muuttumattoman jäljentämisen.


Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus irtisanoa etäsopimus harkinta-ajan kuluessa;

Yrittäjä: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tarjoaa tuotteita ja/tai palveluita etänä kuluttajille;

Etäsopimus: sopimus, jossa yrittäjän järjestämän tuotteiden ja/tai palvelujen etämyyntijärjestelmän puitteissa käytetään yksinomaan yhtä tai useampaa etäviestintätekniikkaa sopimuksen tekemiseen asti ;

Etäviestintätekniikka: keino, jolla voidaan tehdä sopimus ilman, että kuluttaja ja yrittäjä ovat samassa huoneessa samaan aikaan.

Yleiset ehdot: nämä yrittäjän yleiset sopimusehdot

Artikla 2 - Yrittäjän tiedot

Yrityksen nimi: MHU Commerce

Yrityksen osoite: Sint Walfriedstraat 34, Sint Willebrord

support@orozo-helsinki.nl

Kaupparekisterinumero: 93514476

ALV-tunnus: NL005023985B79

Artikla 3 - Soveltamisala

Nämä yleiset ehdot koskevat kaikkia yrittäjän tarjouksia ja kaikkia yrittäjän ja kuluttajan välisiä etäsopimuksia ja tilauksia.

Ennen etäsopimuksen tekemistä näiden yleisten sopimusehtojen tekstit saatetaan kuluttajan saataville. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ilmoitetaan ennen etäsopimuksen tekemistä, että yleiset ehdot ovat nähtävissä yrittäjällä ja ne lähetetään kuluttajan pyynnöstä maksutta mahdollisimman pian.

Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, edellisen kohdan estämättä ja ennen etäsopimuksen tekemistä, näiden yleisten ehtojen teksti voidaan saattaa kuluttajan saataville sähköisesti siten, että kuluttaja voi sen lukea on helppo tallentaa kestävälle tietovälineelle. Ellei tämä ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, missä yleiset ehdot ovat nähtävillä sähköisesti ja että ne lähetetään veloituksetta sähköisesti tai muuten kuluttajan pyynnöstä.

Siinä tapauksessa, että näiden yleisten ehtojen lisäksi sovelletaan myös tiettyjä tuote- tai palveluehtoja, sovelletaan toista ja kolmatta kohtaa soveltuvin osin ja jos yleiset ehdot ovat ristiriidassa, kuluttaja voi aina vedota sovellettava säännös on hänelle edullisin.

Jos yksi tai useampi näiden yleisten ehtojen ehto on milloin tahansa kokonaan tai osittain mitätön tai mitätöidään, loput sopimuksesta ja näistä ehdoista pysyvät voimassa ja kyseinen ehto korvataan välittömästi keskenään. mahdollisimman tarkasti alkuperäisen kanssa.

Tilanteet, joita ei ole säännelty näissä yleisissä ehdoissa, on arvioitava näiden yleisten ehtojen "hengessä".

Kaikki ehtojemme yhden tai useamman kohdan tulkintaa tai sisältöä koskevat epävarmuustekijät on tulkittava näiden yleisten ehtojen "hengessä".

Artikla 4 - Tarjous

Jos tarjouksella on rajoitettu voimassaoloaika tai se on ehdollinen, tämä mainitaan nimenomaisesti tarjouksessa.

Tarjous on velvoton. Yrittäjällä on oikeus muuttaa ja mukauttaa tarjousta.

Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi hyvin arvioida tarjouksen. Jos yrittäjä käyttää kuvia, ne ovat todellinen esitys tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Ilmeiset virheet tai virheet tarjouksessa eivät sido yrittäjää.

Kaikki tarjouksen kuvat ja tekniset tiedot ovat suuntaa-antavia, eivätkä ne voi johtaa hyvitykseen tai sopimuksen irtisanomiseen.

Tuotteiden kuvat ovat todellinen esitys tarjotuista tuotteista. Yrittäjä ei voi taata, että näytetyt värit vastaavat tarkasti tuotteiden todellisia värejä.

Jokainen tarjous sisältää sellaiset tiedot, että kuluttajalle on selvää, mitkä oikeudet ja velvollisuudet liittyvät tarjouksen hyväksymiseen. Tämä koskee erityisesti:

hintaa, lukuun ottamatta tullauskustannuksia ja tuonnin arvonlisäveroa. Nämä lisäkustannukset ovat asiakkaan kustannuksella ja riskillä. Posti- ja/tai kuriiripalvelu käyttää tuonnin osalta posti- ja kuriiripalvelujen erityisjärjestelyä. Tätä järjestelyä sovelletaan, jos tavarat tuodaan EU:n määrämaahan, mikä pätee myös tässä tapauksessa. Posti- ja/tai kuriiripalvelu perii arvonlisäveron (riippumatta siitä yhdessä veloitettujen tullauskulujen kanssa tai ei) tavaran vastaanottajalta;

mahdolliset toimituskulut;

millä tavalla sopimus tehdään ja mitä toimenpiteitä tämä edellyttää;

sovelletaanko peruuttamisoikeutta vai ei;

maksutapa, toimitus ja sopimuksen täytäntöönpano;

tarjouksen hyväksymisaika tai aika, jonka kuluessa yrittäjä takaa hinnan;

etäviestintähinnan suuruus, jos etäviestintätekniikan käytöstä aiheutuvat kustannukset lasketaan muulla perusteella kuin käytetyn viestintävälineen tavanomaisen perushinnan perusteella;

arkistoidaanko sopimus sen tekemisen jälkeen, ja jos on, miten kuluttaja voi tutustua siihen;


tapa, jolla kuluttaja voi ennen sopimuksen tekemistä tarkistaa sopimuksen yhteydessä antamansa tiedot ja halutessaan palauttaa ne;

kaikki muut kielet, joilla hollannin lisäksi sopimus voidaan tehdä;

käytännesäännöt, jotka yrittäjä on anonut, ja tapa, jolla kuluttaja voi tutustua näihin käytännesääntöihin sähköisesti;

etäsopimuksen vähimmäiskesto, jos kyseessä on pitkäaikainen liiketoimi.

Valinnainen: saatavilla olevat koot, värit, materiaalityypit.

Artikla 5 - Sopimus

Sopimus tehdään, jollei 4 kohdan määräyksistä muuta johdu, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja noudattaa asetettuja ehtoja.

Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, yrittäjä vahvistaa välittömästi tarjouksen vastaanottamisen sähköisesti. Niin kauan kuin yrittäjä ei ole vahvistanut tämän hyväksynnän vastaanottamista, kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen.

Jos sopimus tehdään sähköisesti, yrittäjä ryhtyy tarvittaviin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin sähköisen tiedonsiirron ja turvallisen verkkoympäristön varmistamiseksi. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, yrittäjä ryhtyy tarvittaviin turvatoimiin.

Yrittäjä voi – lain puitteissa – saada selville, pystyykö kuluttaja täyttämään maksuvelvoitteensa sekä kaikki ne tosiasiat ja tekijät, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuullisen tekemisen kannalta. Jos yrittäjällä on tämän selvityksen perusteella painavia syitä olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus evätä toimeksianto tai pyyntö perustellusti tai liittää toimeenpanoon erityisehtoja.
Yrittäjä lähettää kuluttajalle tuotteen tai palvelun mukana seuraavat tiedot kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi ne helposti tallentaa kestävälle tietovälineelle:

1. yrittäjän sivuliikkeen käyntiosoite missä kuluttaja voi tehdä valituksia;

2. ehdot ja tapa, jolla kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai selkeä maininta peruuttamisoikeuden poissulkemisesta;

3. tiedot takuista ja olemassa olevasta myynnin jälkeisestä palvelusta;

4. näiden ehtojen 4 artiklan 3 kohdassa mainitut tiedot, ellei yrittäjä ole jo toimittanut näitä tietoja kuluttajalle ennen sopimuksen solmimista;

5. sopimuksen irtisanomisen edellytykset, jos sopimus on kestoltaan yli vuoden tai toistaiseksi voimassa oleva.

Kestokauden tapauksessa edellisen kappaleen säännös koskee vain ensimmäistä toimitusta.

Jokainen sopimus solmitaan sillä edellytyksellä, että kyseisiä tuotteita on riittävästi saatavilla.

Artikla 6 - Peruuttamisoikeus

Ostaessaan tuotteita kuluttajalla on mahdollisuus irtisanoa sopimus ilman syytä 30 päivän kuluessa. Tämä harkinta-aika alkaa siitä päivästä, jona kuluttaja tai kuluttajan etukäteen määräämä edustaja on vastaanottanut tuotteen ja ilmoittanut yrittäjälle.

Harkinta-ajan aikana kuluttaja käsittelee tuotetta ja pakkausta huolellisesti. Hän purkaa tai käyttää tuotetta vain siinä määrin kuin on tarpeen arvioidakseen, haluaako hän säilyttää tuotteen. Mikäli hän käyttää peruuttamisoikeuttaan, hän palauttaa elinkeinonharjoittajalle tuotteen kaikki toimitetut varusteet ja - jos kohtuudella mahdollista - alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa yrittäjän antamien järkevien ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.
 
Mikäli kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hän on velvollinen ilmoittamaan tästä yrittäjälle 30 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Kuluttajan on ilmoitettava tästä kirjallisella viestillä/sähköpostilla. Kun kuluttaja on ilmoittanut haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan, tulee asiakkaan palauttaa tuote 14 päivän kuluessa. Kuluttajan on todistettava, että toimitettu tavara on palautettu ajallaan, esimerkiksi lähetystositella.
Jos asiakas ei ole 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen määräaikojen umpeutumisen jälkeen ilmoittanut haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan tai ei ole palauttanut tuotetta yrittäjälle, osto on tosiasia.

Artikla 7 – Peruuttamisesta aiheutuvat kustannukset

Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, kuluttaja vastaa tuotteiden palautuksesta aiheutuvista kustannuksista.

Jos kuluttaja on maksanut summan, yrittäjä palauttaa tämän summan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa peruutuksesta. Tämä edellyttää, että verkkokauppias on jo vastaanottanut tuotteen takaisin tai että täydellinen palautus voidaan toimittaa.

Artikla 8 - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen

Yrittäjä voi sulkea pois kuluttajan peruuttamisoikeuden 2 ja 3 kohdassa kuvatuilta tuotteilta. Peruuttamisoikeuden poissulkeminen koskee vain, jos yrittäjä on selvästi ilmoittanut tämän tarjouksessa, vähintään hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä.

Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain tuotteille:

1. jotka yrittäjä on luonut kuluttajan ohjeiden mukaisesti;

2. jotka ovat luonteeltaan selvästi henkilökohtaisia;

3. joita ei luonteensa vuoksi voida palauttaa;

4. joka voi huonontua tai ikääntyä nopeasti;

5. jonka hinta on alttiina rahoitusmarkkinoiden vaihteluille, joihin yrittäjällä ei ole vaikutusta;

6. irtonaisille sanomalehdille ja aikakauslehdille;

7. ääni- ja videotallenteiden sekä tietokoneohjelmistojen osalta, joiden sinetti kuluttaja on rikkonut.

8. hygieniatuotteille, joiden sinetti kuluttaja on rikkonut.

Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain palveluille:

1. jotka liittyvät majoitukseen, kuljetuksiin, ravintolatoimintaan tai vapaa-ajan toimintaan, jotka tarjotaan tiettynä päivänä tai tietyn ajanjakson aikana;

2. jonka toimitus on aloitettu kuluttajan nimenomaisella suostumuksella ennen harkinta-ajan umpeutumista;

3. vedonlyönnistä ja arpajaisista.

Artikla 9 - Hinta

Tarjouksessa mainittuna voimassaoloaikana tarjottujen tuotteiden ja/tai palveluiden hintoja ei koroteta, paitsi arvonlisäverokantojen muutoksista johtuvia hinnanmuutoksia.

Edellisestä kohdasta poiketen yrittäjä voi tarjota vaihtuvahintaisia ​​tuotteita tai palveluita, joiden hintoihin vaikuttavat rahoitusmarkkinoiden vaihtelut ja joihin yrittäjällä ei ole vaikutusta. Tämä vaihteluvastuu ja se, että ilmoitetut hinnat ovat tavoitehintoja, ilmoitetaan tarjouksessa.

Hinnankorotukset 3 kuukauden sisällä sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat säännöksistä tai määräyksistä.

Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on niin määrännyt ja:

1. ne ovat seurausta lain määräyksistä tai määräyksistä; tai

2. kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus hinnankorotuksen voimaantulopäivästä alkaen.
Vuoden 1968 liikevaihtoverolain 5 §:n 1 momentin mukaan toimituspaikka tapahtuu maassa, josta kuljetus alkaa. Tässä tapauksessa toimitus tapahtuu EU:n ulkopuolelle. Tämän jälkeen posti- tai kuriiripalvelu perii asiakkaalta tuontiarvonlisäveron tai tulliselvityskulut. Siksi yrittäjä ei veloita arvonlisäveroa. Kaikki hinnat voivat sisältää paino- ja painovirheitä. Mitään vastuuta ei oteta paino- ja kirjoitusvirheiden seurauksista. Paino- ja kirjoitusvirheiden sattuessa yrittäjä ei ole velvollinen toimittamaan tuotetta väärällä hinnalla.

Artikla 10 - Vaatimustenmukaisuus ja takuu

Yrittäjä takaa, että tuotteet ja/tai palvelut ovat sopimuksen, tarjouksessa mainittujen eritelmien, kohtuullisten luotettavuus- ja/tai käytettävyysvaatimusten mukaisia ​​sekä sopimuksen tekopäivänä voimassa olevien lakien ja/tai hallituksen määräysten kanssa. Sovittaessa yrittäjä takaa myös tuotteen soveltuvuuden muuhun kuin normaaliin käyttöön.

Yrittäjän, valmistajan tai maahantuojan antama takuu ei vaikuta laillisiin oikeuksiin ja vaatimuksiin, joita kuluttaja voi sopimuksen perusteella vedota yrittäjää vastaan.

Mahdollisista virheistä tai virheellisesti toimitetuista tuotteista on ilmoitettava yrittäjälle kirjallisesti 14 päivän kuluessa toimituksesta. Tuotteet tulee palauttaa alkuperäisessä pakkauksessa ja uudenveroisessa kunnossa.
Yrittäjän takuuaika vastaa valmistajan takuuaikaa. Yrittäjä ei kuitenkaan ole koskaan vastuussa tuotteiden perimmäisestä soveltuvuudesta kuluttajan jokaiseen yksittäiseen käyttötarkoitukseen, eikä myöskään tuotteiden käyttöä tai käyttöä koskevista neuvoista.
Takuu ei ole voimassa, jos:

Kuluttaja on itse korjannut ja/tai muokannut toimitettuja tuotteita tai on korjannut ja/tai korjannut ja/tai muokkaanut ne kolmansien toimesta;

Toimitetut tuotteet ovat altistuneet epänormaaleille olosuhteille tai niitä on muuten käsitelty huolimattomasti tai ne ovat vastoin yrittäjän ja/tai pakkauksessa olevia ohjeita;

Vika on kokonaan tai osittain seurausta määräyksistä, jotka hallitus on määrännyt tai tulee määräämään käytettyjen materiaalien luonteesta tai laadusta.

Artikla 11 - Toimitus ja toteutus

Yrittäjä noudattaa äärimmäistä varovaisuutta vastaanottaessaan ja toteuttaessaan tuotetilauksia.

Toimituspaikka on osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yritykselle.

Ottaen huomioon näiden yleisten ehtojen kohdassa 4 sanotun, yritys toteuttaa vastaanotetut tilaukset ripeästi, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei kuluttaja ole sopinut pidemmästä toimitusajasta. Jos toimitus viivästyy tai tilausta ei voida täyttää tai se voidaan täyttää vain osittain, kuluttajalle ilmoitetaan tästä viimeistään 30 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä. Kuluttajalla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus ilman kuluja ja hän on oikeutettu korvaukseen.

Edellisen kohdan mukaisessa purkamisessa yrittäjä palauttaa kuluttajan maksaman summan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa purkamisesta.
Jos tilatun tuotteen toimitus osoittautuu mahdottomaksi, yrittäjä tekee kaikkensa saadakseen korvaavan tuotteen saataville. Viimeistään toimituksen yhteydessä ilmoitetaan selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla, että korvaava tuote toimitetaan. Korvaavien tuotteiden peruuttamisoikeutta ei voida sulkea pois. Mahdollisen palautuslähetyksen kustannukset maksaa yrittäjä.
Tuotteiden vahingoittumis- ja/tai katoamisriski on yrittäjällä siihen hetkeen asti, kun tuote on toimitettu kuluttajalle tai etukäteen nimetylle ja yrittäjän tiedoksi ilmoitetulle edustajalle, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu.

Artikla 12 - Kestotapahtumat: kesto, peruuttaminen ja jatkaminen

Peruutus

Kuluttaja voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen, joka on tehty toistaiseksi voimassa olevaan ja joka ulottuu tavaroiden (mukaan lukien sähkön) tai palveluiden säännölliseen toimitukseen tai palveluun. sovitut peruutussäännöt ja enintään kuukauden irtisanomisaika.

Kuluttaja voi irtisanoa määräaikaisen sopimuksen, joka ulottuu tavaroiden (mukaan lukien sähkön) tai palveluiden säännölliseen toimitukseen milloin tahansa määräajan päättyessä, ottaen huomioon sovitut peruutusehdot ja irtisanomisaika on enintään yksi kuukausi.

Kuluttaja voi irtisanoa edellisissä kohdissa tarkoitetut sopimukset:

milloin tahansa, eikä rajoitu peruuttamiseen tiettynä ajankohtana tai tietyn ajanjakson aikana;

vähintään peruuttaa samalla tavalla kuin hän on tehnyt;

irtisanoa aina samalla irtisanomisajalla kuin yrittäjä on itselleen sopinut.
Jatkaminen
Määräajaksi tehtyä sopimusta, joka ulottuu tavaroiden (mukaan lukien sähkön) tai palveluiden säännölliseen toimitukseen, ei voida hiljaisesti jatkaa tai uusia määräajaksi.

Edellisestä kohdasta poiketen määräaikaista sopimusta, joka ulottuu päivittäisten uutisten ja viikoittain sanoma- ja aikakauslehtien säännölliseen jakeluun, voidaan jatkaa hiljaisesti enintään kolmen kuukauden määräajaksi, jos kuluttaja kieltäytyy hyväksyä tämän laajennetun sopimuksen.

Määräajaksi tehty sopimus, joka ulottuu tavaroiden tai palvelujen säännölliseen toimitukseen, voidaan jatkaa hiljaisesti toistaiseksi vain, jos kuluttaja voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen enintään kuukauden irtisanomisajalla ja enintään kolmen kuukauden irtisanomisaika, jos sopimus ulottuu päivä-, uutis- ja viikko- ja aikakauslehtien säännölliseen, mutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa tapahtuvaan jakeluun.

Rajoitettu määräaikainen sopimus päivä-, uutis- ja viikko- ja aikakauslehtien säännöllisestä toimittamisesta esittelytarkoituksessa (kokeilu- tai esittelytilaus) ei jatku hiljaisesti ja päättyy automaattisesti kokeilu- tai tutustumisjakson jälkeen.
Kesto
Jos sopimus on kestoltaan yli vuoden, kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa vuoden kuluttua enintään kuukauden irtisanomisajalla, ellei kohtuullisuus ja oikeudenmukaisuus vastusta irtisanomista ennen sovitun keston päättymistä. .

Artikla 13 - Maksaminen

Ellei toisin ole sovittu, kuluttajan velat on maksettava 7 työpäivän kuluessa 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun harkinta-ajan alkamisesta. Palvelun tarjoamista koskevan sopimuksen osalta tämä aika alkaa, kun kuluttaja on saanut vahvistuksen sopimuksesta.

Kuluttajalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi yrittäjälle toimitettujen tai ilmoitettujen maksutietojen epätarkkuuksista.

Jos kuluttaja jättää maksamatta, yrittäjällä on oikeus oikeudellisin rajoituksin periä kuluttajalle etukäteen ilmoitetut kohtuulliset kulut.

Artikla 14 - Reklamaatiomenettely

Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat reklamaatiot on esitettävä täydellisesti ja selkeästi kuvattuna yrittäjälle 7 päivän kuluessa siitä, kun kuluttaja on havainnut puutteet.

Yrittäjälle tehtyihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa vastaanottamisesta. Jos valitus vaatii ennakoitavissa olevan pidemmän käsittelyajan, yrittäjä vastaa 14 päivän kuluessa vastaanottotodistuksella ja ilmoituksella, milloin kuluttaja voi odottaa tarkempaa vastausta.

Jos valitusta ei voida ratkaista yhteisellä sopimuksella, syntyy riita, joka on riidanratkaisumenettelyn alainen.

Reklamaatio ei keskeytä yrittäjän velvoitteita, ellei yrittäjä kirjallisesti toisin ilmoita.

Jos yrittäjä katsoo valituksen perustelluksi, yrittäjä vaihtaa tai korjaa toimitetut tuotteet harkintansa mukaan veloituksetta.

Artikla 15 - Riita-asiat
Yrittäjän ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, joihin näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, sovelletaan yksinomaan Alankomaiden lainsäädäntöä. Vaikka kuluttaja asuu ulkomailla.